Regulamin świadczenia usług w serwisie Wzór Umowy


§ 1
Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin serwisu Wzór Umowy – Internetowy Generator Umów (dalej: ”Regulamin”) określa zasady zawierania umów pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą o świadczenie usług elektronicznych, w tym prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki umowy.
 2. Jeżeli nie została zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą odrębna umowa, niniejszy Regulamin stanowi umowę o świadczenie usług zawartą pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia. W przypadku zawarcia odrębnej umowy Regulamin stanowi jej integralną część, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej. W razie sporu co do treści Regulaminu i zawartej umowy Strony związane są treścią zawartej umowy.
 3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka prywatności, regulująca kwestie związane z ochroną danych osobowych.
 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy:
  1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm. — dalej: u.ś.u.d.e.);
  2. ustawy — Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025, z późn. zm. — dalej: k.c.);
  3. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2017 poz. 683, z późn. zm.);
  4. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 880, z późn. zm. — dalej: pr. aut.);
  5. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.);
  6. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000, z późn. zm. — dalej: u.o.d.o.).

§ 2
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. adres elektroniczny — oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 2. awaria — całkowite wstrzymanie działania Usług, zawieszanie się Usług uniemożliwiające korzystanie z Usług lub inna przeszkoda całkowicie uniemożliwiająca prawidłowe korzystanie z Usług;
 3. błąd — nieprawidłowe funkcjonowanie Usług, które nie uniemożliwia całkowitego
 4. cennik — informacja, w której Usługodawca określiła warunki i wysokość odpłatności za Usługi – zmiana cennika nie oznacza zmiany Regulaminu; cennik jest dostępny w Serwisie;
 5. formularz rejestracyjny — formularz, który służy do rejestracji Usługobiorcy oraz założenia konta Usługobiorcy, dostępny w Serwisie;
 6. hasło — ciąg znaków używany do zabezpieczenia dostępu do Usług;
 7. informacja handlowa — każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy lub Usługobiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Usługodawcę lub Usługobiorcę, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 8. know-how —ogół wiedzy technicznej i pozatechnicznej (handlowej, administracyjnej, organizacyjnej, finansowej), przydatny do wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę, a także całokształt doświadczeń, praktyk i procedur, jakie Usługodawca zdobył w trakcie prowadzenia działalności. Zleceniodawca oświadcza, że posiadane przez niego know-how spełnia przesłanki określone w art. 1 ust. 1 pkt i Rozporządzenia Komisji (WE) nr 772/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o transferze technologii (Dz. U. UE L z dnia 27.04.2004 r.), tj. obejmuje pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są:
  1. niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne,
  2. istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia świadczenia usług objętych umową, oraz
  3. zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić, czy spełniają kryteria niejawności i istotności;
   Know-how posiadane przez Usługodawcę wpływa na sposób wykonywania przez niego usług na rzecz klientów, odróżniając je od usług konkurencyjnych przedsiębiorstw;
 9. konto Usługobiorcy – indywidualny dostęp danego Usługobiorcy do Serwisu Usługodawcy, określany nazwą użytkownika (loginem) i hasłem;
 10. login — indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie użytkownika, pozwalające dokonać jego identyfikacji, wykorzystywane przy korzystaniu z Usług;
 11. naprawa – działanie podlegające na usunięciu awarii lub błędu, które przywraca funkcjonowanie Usług;
 12. Serwis – portal internetowy dostępny przez sieć Internet działający pod domeną, której właścicielem oraz administratorem jest Usługodawca, tj. pod domeną www.wzorumowy.com.pl;
 13. system teleinformatyczny — zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. 2017. poz. 1907, z późn. zm.);
 14. świadczenie usługi drogą elektroniczną — wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. 2017. poz. 1907, z późn. zm.);
 15. środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 16. tajemnica przedsiębiorstwa — nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których Usługodawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;
 17. Umowa — umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą na odległość, której treść zależy od rodzaju Usług wybranych przez Usługobiorcę;
 18. Usługa — wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, odpłatnie lub nieodpłatnie, polegające na:
  1. założeniu i utrzymywaniu konta Usługobiorcy;
  2. udostępnieniu generatora umów do tworzenia wypełnionych wzorów umów;
 19. Usługodawca — Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Spółka Partnerska, z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 22/105, 40-032 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 269295 i posługująca się numerem NIP 634-23-55-608;
 20. Usługobiorca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
 21. zamówienie — złożenie oferty przez Usługobiorcę lub przyjęcie oferty Usługodawcy przez Usługobiorcę na świadczenie Usług oferowanych przez Usługodawcę.

§ 3
Zawarcie umowy o świadczenie Usług — postanowienia ogólne

 1. Przed skorzystaniem z Usług Usługobiorca jest zobowiązany zapoznać się z informacjami Usługodawcy, postanowieniami niniejszego Regulaminu, wymaganiami technicznymi i zasadami korzystania, potwierdzając to stosownym oświadczeniem przy składaniu zamówienia na Usługi.
 2. Każdy Usługobiorca przed złożeniem zamówienia na Usługi ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 3. Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu, jeżeli został mu udostępniony w sposób opisany w ust. 2.
 4. Informacja dostępne w Serwisie Usługodawcy nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.
 5. Informacja dostępne w Serwisie Usługodawcy nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.
 6. Do korzystania z Usług wymagane są:
  1. stały dostęp do Internetu;
  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6;
  3. włączona obsługa cookies;
  4. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;
  5. programy na komputerze Klienta zapewniające bezproblemowe odczytywanie plików w formacie PDF.
 7. Usługodawca oferuje Usługi o charakterze:
  1. nieodpłatnym — Usługobiorca może wygenerować uproszczoną wersję wzoru umowy bez zakładania konta i ponoszenia jakichkolwiek kosztów;
  2. odpłatnym — Usługobiorca może wygenerować pełną wersję wzoru umowy za zapłatą wynagrodzenia przewidzianego w Cenniku. Ponadto Usługobiorca może zawrzeć umowę o świadczenie Usług konsultingowych przy generowaniu projektu Umowy.
 8. W celu zamówienia Usług o charakterze odpłatnym Usługobiorca jest zobowiązany wypełnić i przesłać formularz rejestracyjny, dostępny w Serwisie, podając następujące dane:
  1. nazwę użytkownika (login);
  2. adres elektroniczny.
 9. Usługodawca jest zobowiązany podać prawdziwe dane, a w razie konieczności dokonywać ich aktualizacji.
 10. Po złożeniu formularza rejestracyjnego nastąpi weryfikacja Usługobiorcy poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na podany przy zamówieniu adres elektroniczny. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia wysłania wiadomości nie nastąpi weryfikacja Usługobiorcy, Usługodawca usuwa podane dane i uznaje, że Usługobiorca zrezygnował z zamówienia Usług.
 11. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług następuje w momencie dokonania weryfikacji przez Usługobiorcę.
 12. Zawierając Umowę, Usługobiorca za pomocą odpowiednich check-boxów oświadcza, że:
  1. zapoznał się z treścią Regulaminu, wymagań technicznych i innych dokumentów udostępnionych przez Usługodawcę;
  2. Usługodawca poinformował go o zasadach przetwarzania danych osobowych, zawartych w Polityce prywatności;
  3. akceptuje warunki Umowy, Regulaminu oraz Cennika.
 13. Po złożeniu formularza rejestracyjnego Usługodawca zatwierdza go niezwłocznie, a następnie tworzy konto Usługobiorcy w Serwisie. Po utworzeniu konta w Serwisie Usługodawca powiadamia Usługobiorcę droga elektroniczną o dokonanych czynnościach oraz umożliwieniu dostępu do Serwisu.
 14. Od chwili aktywacji konta Usługobiorca ma możliwość korzystania w pełnym zakresie z Serwisu i oferowanych Usług o charakterze odpłatnym.

§ 4
Zawarcie umowy o świadczenie Usług — postanowienia szczegółowe

 1. Podstawową Usługą oferowaną przez Usługodawcę jest możliwość generowania wzorów umów, dostępnych w Serwisie — za pomocą generatora umów.
 2. W odniesieniu do każdej umowy Usługodawca udostępniania jej dwie wersje:
  1. wersję uproszczoną;
  2. wersję pełną.
 3. Aby uzyskać wersję uproszczoną umowy, Usługobiorca jest zobowiązany:
  1. wybrać odpowiedni rodzaj umowy, którą chciałby przygotować;
  2. zebrać informacje potrzebne do prawidłowego wypełnienia umowy;
  3. postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie w ramach kolejnych kroków;
  4. wypełnić poszczególne części formularza — zgodnie z własnymi potrzebami;
  5. pobrać wygenerowany projekt umowy.
 4. Aby uzyskać wersję pełną umowy za pomocą generatora umów, Usługobiorca jest zobowiązany:
  1. założyć konto Usługobiorcy w Serwisie;
  2. wybrać odpowiedni rodzaj umowy, którą chciałby przygotować;
  3. zebrać informacje potrzebne do prawidłowego wypełnienia umowy;
  4. postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie w ramach kolejnych kroków;
  5. wypełnić poszczególne części formularza — zgodnie z własnymi potrzebami;
  6. dokonać płatności na zasadach przewidzianych w § 7;
  7. pobrać wygenerowany projekt umowy.
 5. W trakcie przygotowywania projektu umowy, niezależnie od wersji, nie można zapisać efektów pracy, w związku z czym zamknięcie okna przeglądarki będzie skutkowało utratą już wprowadzonych danych.
 6. Po wygenerowaniu projektu umowy, niezależnie od wersji, nie można dokonać edycji już przygotowanego dokumentu.
 7. Po wygenerowaniu pełnej wersji umowy istnieje możliwość ponownego pobrania gotowego dokumentu, przy czym limit pobrań wynosi _ razy.
 8. Usługodawca dokłada najwyższej staranności, aby projekty umów dostępnych w Serwisie odpowiadały wymaganiom prawnym z chwili generowania umowy, były aktualne i kompleksowe. Jednocześnie Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że:
  1. Usługodawca nie ma obowiązku dokonywania aktualizacji projektów umów po ich wygenerowaniu przez Usługobiorcę ani powiadamiania o zmianach, np. legislacyjnych, które powodują dezaktualizację wygenerowanego projektu umowy;
  2. Usługodawca nie jest zobowiązany do informowania o zmianach stanu prawnego wpływających na treść wygenerowanej umowy;
  3. Usługodawca nie ma wpływu na sposób wykładni postanowień umowy przez sądy powszechne oraz właściwe organy państwowe;
  4. w projekcie umowy przypadkowo może pojawić się postanowienie budzące wątpliwości interpretacyjne, co jest naturalnym elementem praktyki stosowania prawa;
  5. w projekcie umowy przypadkowo może pojawić się niezamierzona nieścisłość.
 9. Usługodawca oferuje możliwość zawarcia umowy o świadczenie Usług konsultingowych przy przygotowywaniu projektu umowy.
 10. Usługa, o której mowa w ust. 9, polega na umożliwieniu Usługobiorcy przeprowadzenia telefonicznej konsultacji z radcą prawnym w przedmiocie wypełniania poszczególnych części umowy, tj. przechodzenia poszczególnych kroków w generatorze umów (w razie wątpliwości Usługobiorca może się zwrócić do radcy prawnego z pytaniem, jak prawidłowo wypełnić formularz).
 11. Usługa, o której mowa w ust. 9, ma charakter odpłatny, w związku z czym realizacja Usługi jest możliwa po dokonaniu płatności na zasadach przewidzianych w § 7.

§ 5
Zasady korzystania z Usług

 1. Usługobiorca i ewentualnie osoby korzystające z Usług z jego upoważnienia są odpowiedzialni za zabezpieczenie loginu i hasła przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym.
 2. Przekazywanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym jest surowo zabronione. Udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym może przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa Serwisu oraz świadczenia Usług, w związku z czym stwierdzenie przez Usługodawcę, że wskazane dane są w posiadaniu osoby nieuprawnionej może skutkować blokadą Usług. Ponadto Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, i dochodzić roszczeń odszkodowawczych, jeżeli w wyniku udostępnienia loginu i hasła doszło do powstania szkody w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Usługobiorca i wszelkie osoby korzystające z Usług za jego zezwoleniem — pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Usługobiorcy — nie mogą korzystać z Usług:
  1. w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem Usług, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Usługodawcy przez innych klientów,
  2. w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
  3. w celu przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  4. w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Usługodawcy.
 4. Usługobiorca nie może podejmować działań mających na celu zapoznanie się z loginami i hasłami innych klientów.
 5. Usługobiorca nie może korzystać z know-how Usługodawcy z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu ani naruszać tajemnicy przedsiębiorstwa Usługodawcy — pod rygorem poniesienia odpowiedzialności na zasadach przewidzianych we właściwych przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2018 poz. 419, z późn. zm.).
 6. Korzystanie z Usług niezgodnie z Regulaminem powoduje blokadę Usług.
 7. Usługodawca zapewnia dostęp do Usług przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu i 365-366 dni w roku, przez 99% czasu, przy czym dostęp może ulec ograniczeniu w przypadku:
  1. awarii;
  2. prac konserwacyjnych oraz mających na celu modyfikację systemów teleinformatycznych, serwerów etc.;
  3. wystąpienia siły wyższej;
  4. działań osób trzecich, w tym ingerencji w działanie Serwisu;
  5. innych zdarzeń, niezależnych od Usługodawcy.
 8. Usługodawca będzie informował Usługobiorcę z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze prowadzenia prac, o których mowa w ust. 7 lit. b, będą jeżeli prace te będą miały charakter istotny i będą wymagały dłuższego czasu. Usługodawca będzie się starał, aby prace te odbywały się w godzinach nocnych, w weekendy oraz dni wolne od pracy.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerw w dostępie do Usług, chyba że szkoda powstała umyślnie. Zastrzeżenie to nie dotyczy konsumentów.
 10. Usługobiorca i osoby trzecie upoważnione przez Usługobiorcę, mające dostęp do Usług świadczonych przez Usługodawcę, są zobowiązani korzystać z usług elektronicznych zgodnie z prawem.

§ 6
Prawa autorskie i licencja

 1. Wszystkie materiały dostępne w Serwisie, jak również efekty korzystania z poszczególnych Usług, mogą stanowić utwory w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 1 pr. aut. i podlegają ochronie. Usługobiorca zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy przez cały okres świadczenia Usług oraz po ich zakończeniu — pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.
 2. Na podstawie niniejszego Regulaminu Usługodawca udziela Usługobiorcy i użytkownikom licencji niewyłącznej na korzystanie z utworów, o których mowa w ust. 1, na potrzeby korzystania z dostępnych Usług.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2, jest udzielania na czas świadczenia Usług, z wyjątkiem licencji na korzystanie z wygenerowanego projektu umowy, która jest udzielana na czas nieokreślony.
 4. Usługobiorca nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich.
 5. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku bezwzględnie zabrania się Usługobiorcy bez zgody Usługodawcy:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) utworów, o których mowa w ust. 1, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
  2. wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze utworów, o których mowa w ust. 1;
  3. stosowania utworów, o których mowa w ust. 1, i ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu;
  4. odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim utworów, o których mowa w ust. 1, ich kopii, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji;
  5. dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do utworów, o których mowa w ust. 1, na rzecz osób trzecich.
 6. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do Usług. Licencja wygasa wraz z zakończeniem Umowy, z wyjątkiem licencji na korzystanie z wygenerowanego projektu umowy, która jest udzielana na czas nieokreślony.
 7. Usługobiorca oraz osoby trzecie upoważnione przez Usługobiorcę do korzystania z Usług zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnej osób trzecich.

§ 7
Wynagrodzenie za Usługi i dokonywanie płatności

 1. Wynagrodzenie za Usługi jest opisane w Cenniku dostępnym w Serwisie. W przypadku, gdy zakres Usług jest ustalany indywidualnie na potrzeby danego Usługobiorcy, Strony mogą ustalić odrębne wynagrodzenie, nieprzewidziane w Cenniku.
 2. Usługodawca może udzielać zniżek i rabatów dla Usługobiorcy — zgodnie z informacjami promocyjnymi zamieszczonymi w Serwisie.
 3. Dla każdego rodzaju wzoru umowy przewidziane są odrębne ceny.
 4. Opłata za Usługę, polegającą na konsultingu telefonicznym, o którym mowa w § 4 ust. 9-11, jest stała i obejmuje wszystkie kwestie przewidziane w ramach danego kroku podczas wypełnienia wzoru umowy.
 5. Warunkiem otrzymania wypełnionego wzoru umowy lub skorzystania z konsulting telefonicznego jest dokonanie uprzedniej zapłaty wynagrodzenia, ustalonego zgodnie z Cennikiem.
 6. Usługobiorca może dokonać zapłaty wynagrodzenia za Usługi poprzez:
  1. skorzystanie z opcji szybkich płatności lub
  2. wykonanie przelewu bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy
 7. Usługodawca nie gromadzi żadnych danych osobowych związanych z dokonywaniem płatności przez Usługobiorcę, w szczególności danych kart płatniczych, danych dostępowych do systemów płatności ani żadnych podobnych danych
 8. Datą zapłaty za Usługi jest chwila uzyskania potwierdzenia operatora szybkich płatności o zaksięgowaniu transakcji lub uznanie rachunku bankowego Usługodawcy.
 9. Po dokonaniu płatności wynagrodzenia Usługobiorca uzyskuje dostęp do Usługi odpłatnej.
 10. Usługodawca może wystawić Usługobiorcy fakturę VAT po podaniu potrzebnych danych i przesłać ją na podany adres — drogą elektroniczną lub drogą tradycyjną. We wszystkich innych przypadkach Usługodawca wystawia paragon fiskalny, który może zostać wysłany drogą tradycyjną na adres podany przez Usługobiorcę.
 11. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez jego podpisu.
 12. Brak zapłaty za świadczone Usługi upoważnia Usługodawcę do uniemożliwienia korzystania z Usług odpłatnych.
 13. W przypadku, gdy Usługodawca zapłacił wynagrodzenie za korzystanie z Usług, a mimo to z tych Usług nie korzysta z własnej winy, nie przysługuje mu roszczenie o zwrot wynagrodzenia.

§ 8
Procedura zgłoszeń Usługobiorcy i ich rozpatrywania

 1. Zgłoszenia dotyczące:
  1. awarii;
  2. błędów;
  3. konieczności udzielenia pomocy technicznej
   mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres elektroniczny biuro@netfactor.pl, a także poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
 2. Usługodawca domniemywa, że zgłoszenie pochodzi od osoby uprawnionej do korzystania z Serwisu, tj. Usługobiorcy lub innej osoby upoważnionej przez Usługobiorcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie zgłoszenia przez osobę nieuprawnioną, jeżeli nie miał możliwości jej weryfikacji. Zastrzeżenia te nie dotyczą konsumentów.
 3. W przypadku zgłaszania awarii lub błędu zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej awarii lub błędu, a także — w razie konieczności — załączniki w formie plików. Usługodawca zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień lub zrekonstruowania problemu w inny sposób, który uzna za stosowny. Osoba poproszona o udzielenie wyjaśnień lub inne czynności jest zobowiązana pomóc Usługodawcy w rozwiązywaniu zgłoszonej kwestii wedle swojej najlepszej wiedzy i bez zbędnej zwłoki.
 4. Po dokonaniu zgłoszenia Usługodawca dokonuje jego szczegółowej analizy, a następnie podejmuje decyzję w przedmiocie podjęcia właściwych czynności, polegających w szczególności na:
  1. usunięciu zgłoszonej awarii lub błędu w drodze naprawy — jeżeli rzeczywiście wystąpiły;
  2. udzieleniu wsparcia technicznego — w sposób dogodny dla zgłaszającego.
 5. W przypadku zgłoszenia awarii lub błędu, po przeprowadzeniu analizy zgodnie z ust. 4, Usługodawca jest zobowiązany podać zgłaszającemu informację o planowanym terminie usunięcia awarii lub błędu oraz sposobie ich usunięcia.
 6. Usługodawca ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia Usług oraz uprawnienia Usługobiorcy, jeżeli jest to konieczne do usunięcia awarii lub błędu i nie powoduje utraty zgromadzonych danych.
 7. Po rozpatrzeniu zgłoszenia i ewentualnym wyeliminowaniu stwierdzonego problemu Usługodawca niezwłocznie powiadamia Usługobiorcę. Po otrzymaniu takiej informacji zgłaszający ma prawo zweryfikować sposób załatwienia zgłoszonej kwestii przez Usługodawcę.
 8. Inne zgłoszenia niż wymienione w ust. 1, związane na przykład z płatnościami, wystawianiem faktur, rozliczeniami czy kwestiami prawnymi, dotyczącymi wzorów umów, wymagają zgłoszenia na adres elektroniczny sekretariat@radca.prawny.com.pl.
 9. Usługodawca zastrzega, że nie ma obowiązku wprowadzania w Serwisie lub Usługach wszelkich zmian zgłaszanych przez Usługobiorcę lub inną osobę, w szczególności zmian dotyczących funkcjonalności, optymalizacji działania Serwisu lub Usług i innych modyfikacji o istotnym charakterze. Usługodawca może zaproponować przygotowanie modyfikacji odpłatnie, w oparciu o odrębną umowę oraz ustalone wynagrodzenie.

§ 9
Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku stwierdzenia przez Usługobiorcę, że Usługi nie są świadczone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Usługobiorca może złożyć reklamację.
 2. Reklamację można złożyć:
  1. poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny sekretariat@radca.prawny.com.pl;
  2. poprzez wysłanie reklamacji na piśmie, listem poleconym — na adres siedziby Usługodawcy;
  3. telefonicznie — pod numerem telefonu 32 20 14 456.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko lub firmę zgłaszającego;
  2. adres elektroniczny;
  3. login;
  4. czas, w którym nastąpiło nieprawidłowe świadczenie Usług;
  5. szczegółowy opis, na czym polegało świadczenie Usług niezgodnie z Regulaminem.
 4. Po otrzymaniu reklamacji Usługodawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
 5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

§ 10
Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów z konsumentami

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Usługobiorca będący konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. 2001, nr 113, poz. 1214);
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Usługobiorcą a Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. korzystanie z platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z umową, która to platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11
Odpowiedzialność Stron

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorców będących konsumentami z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania Usług regulują właściwe przepisy prawa cywilnego oraz prawa konsumenckiego, w związku z czym postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą tego typu Usługobiorców.
 2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy na zasadach ogólnych prawa cywilnego, przy czym ponosi odpowiedzialność również za działania osób trzecich, z którymi wykonuje Umowę, lub którym powierza wykonanie Umowy w całości lub w części, jak za swoje działania — i nie może się z tej odpowiedzialności zwolnić, wskazując osobę trzecią jako wyłącznie zobowiązaną wobec Usługodawcy.
 3. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Usługodawcy z tytułu nieprawidłowego korzystania z Usług przez Usługobiorcę, Usługobiorca jest zobowiązany zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a gdyby to było niemożliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa — pokryć wszelkie koszty, jakie poniósł Usługodawca w związku z tymi roszczeniami, w tym koszty pomocy prawnej.
 4. W przypadku, gdy Usługodawca otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności, którą wykonuje Usługobiorca, Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia bezprawnych dawnych, jak również uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności bezprawnej.
 5. W przypadku wskazanym w ust. 4 Usługodawca niezwłocznie powiadomi Usługobiorcę o zamiarze usunięcia danych i uniemożliwieniu dalszego prowadzenia działalności bezprawnej.
 6. W przypadku wskazanym w ust. 4, po powiadomieniu Usługobiorcy zgodnie z ust. 5, Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za usunięcie danych bezprawnych lub uniemożliwienie prowadzenia bezprawnej działalności, w tym za wszelkie szkody z tego wynikłe.’
 7. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. nieprzydatność wzoru umowy do założenia celu;
  2. nieścisłości, pomyłki, dwuznaczności we wzorach umowy;
  3. nieaktualność dostarczonego wzoru umowy;
  4. sprzeczność postanowień we wzorze umowy z prawem;
  5. niekompletność wzoru umowy;
  6. nieprawidłowe świadczenie Usług z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy lub osoby trzeciej np. niedostosowania sprzętu do wymagań technicznych, niezabezpieczenie komputera Usługobiorcy lub nienależyte zabezpieczenie, wirusy etc.);
  7. skutki nieuprawnionej ingerencji w Serwis lub systemy teleinformatyczne przez Usługobiorcę lub osoby trzecie;
  8. utratę danych zapisanych w systemach teleinformatycznych Usługodawcy z winy Usługobiorcy lub osoby trzeciej, niezależnej od Usługodawcy;
  9. niezastosowanie się przez Usługodawcę lub inne osoby do wskazówek i zaleceń Usługodawcy;
  10. brak dostępu do Usług z winy Usługobiorcy;
  11. nieprzestrzeganie przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu
  12. korzystanie przez Usługobiorcę z Usług z naruszeniem przepisów prawa;
  13. podanie niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych osobowych, w tym danych kontaktowych;
  14. skutki siły wyższej.
 8. W każdym przypadku odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez Usługodawcę.
 9. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w ust. 7-8 nie dotyczą szkody wyrządzonej umyślnie Usługobiorcy przez Usługodawcę.
 10. W przypadku wystąpienia rękojmi Strony przejmują, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych technologii.

§ 12
Wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług wygasa w momencie:
  1. usunięcia konta przez Usługobiorcę — w przypadku Usługi polegającej na założeniu i utrzymaniu konta;
  2. wygenerowania przez Usługobiorcę projektu umowy;
  3. zakończenia konsultingu telefonicznego;
  4. odmowy wyrażenia zgody na zmianę Regulaminu.
 2. Ponadto Umowa wygasa w przypadku śmierci Strony, ustania jej bytu prawnego, zakończenia likwidacji, postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, jak również w przypadku przekształceń podmiotowych.
 3. W każdym przypadku wskazanym w ust. 1 lub ust. 2 dzień wygaśnięcia Umowy nie może być wcześniejszy niż dzień uregulowania wszystkich należności wobec Usługodawcy przez Usługobiorcę — w przypadku jakiejkolwiek zwłoki w dokonaniu płatności przez Usługobiorcę umowa ulega przedłużeniu do dnia uregulowania należności.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę z ważnych przyczyn leżących po jego stronie z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w szczególności w przypadku:
  1. cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków świadczenia Usług przez Usługodawcę w następstwie wydania decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub zmiany prawa;
  2. niezawinionej przez Usługodawcę utraty możliwości technicznych, pozwalających świadczyć Usługi na dotychczasowym poziomie;
  3. zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia — po uprzednim wezwaniu Usługobiorcy do określonego działania lub zaniechania — w sytuacji, gdy Usługobiorca:
  1. narusza postanowienia Regulaminu;
  2. dokonuje czynności niezgodnych z prawem;
  3. pozostaje w opóźnieniu z zapłatą wynagrodzenia za Usługi;
  4. podejmuje działania mające na celu naruszenie zabezpieczeń, ingerencję w Serwis lub systemy teleinformatyczne Usługodawcy, uzyskanie nieuprawnionego dostępu;
  5. przechowuje dane bezprawne lub prowadzi działalność o charakterze bezprawnym.
 6. W przypadku wypowiedzenia Umowy z winy Usługobiorcy przez Usługodawcę Usługobiorcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Usługodawcy, jak również nie przysługuje zwrot wynagrodzenia za Usługi. Ograniczenie to nie dotyczy Usługobiorców będących konsumentami.
 7. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Usługodawca jest uprawniony do usunięcia konta, loginów, haseł oraz danych i informacji w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.

§ 13
Odstąpienie od Umowy

 1. Usługobiorca będący konsumentem może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn Usługobiorca powinien przesłać Usługodawcy oświadczenie na piśmie lub w formie elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy o daną Usługę nie przysługuje Usługobiorcy będącemu konsumentem w odniesieniu do Umowy:
  1. o świadczenie Usługi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Usługobiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o daną Usługę i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od danej Umowy.
 3. Jeżeli na wyraźne żądanie Usługobiorcy będącego konsumentem wykonywanie Usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Usługodawca wymaga złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie zgodnie z art. 15 ust. 3 u.p.k.
 4. Jeżeli Usługobiorca wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Usługobiorca będący konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań z wyjątkiem kosztów określonych w art.33, art. 34. ust. 2 i art. 35 u.p.k. Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy.
 6. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwraca Usługobiorcy dokonane przez niego płatności.
 7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca będący konsumentem, chyba że Usługobiorca zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 14
Dane osobowe

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi lub osób upoważnionych przez Usługobiorców zostały opisane w Polityce prywatności.
 2. Usługobiorca, wykorzystując dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby wygenerowania umowy, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu do stworzenia umowy.
 3. Jeżeli Usługobiorca korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Usługodawca ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem.
 4. W przypadku, gdy Usługobiorca bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, i z tego powodu Usługodawca poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność (cywilną, administracyjną), Usługobiorca może zostać zobowiązany do naprawienia Usługodawcy szkody tym wywołanej — na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

§ 15
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 2. Zmiany są publikowane na stronie www.wzorumowy.com.pl, a ponadto Usługobiorca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną o planowanej zmianie treści Regulaminu.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług do czasu planowanego wejścia w życie zmian. Niezgłoszenie chęci zakończenia umowy o świadczenie Usług bądź złożenie oświadczenia po wejściu zmian w życie poczytuje się za zgodę Usługobiorcy na świadczenie Usług na zasadach zgodnych z nowym Regulaminem. Zdanie drugie nie stosuje się do Usługobiorców będących konsumentami.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter in formacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację umowy o świadczenie Usług.
 6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu . Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa.
 7. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretac ji, wykonania i skutków prawnych umowy o świadczenie Usług Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Usługodawcy , a w przypadku Usługobiorców będących konsumentami — sądowi powszechnemu, którego właściwość określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (t. j. Dz. U. 201 2018 poz. 1 155 , z późn. zm.).
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4 lipca 2018 r.